Välkommen till OMM-s Hemsida

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år gäller nu för 2020.  Bankgiro 234-6328 

-------------------------------------------------

 

------------------------------------------------

"Den, som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social gemenskap, som är av väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller fängelse i högst två år.
Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst fyra år."

 OMM:s förslag till lag mot mobbning att införas i brottsbalken.

-------------------------------------------------